ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนลำปลายมาศ

             โรงเรียนลำปลายมาศ (แผนกโรงเรียนมัธยมวิสามัญ) ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2500 และเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2500 เดิมโรงเรียนลำปลายมาศยังไม่มีอาคาร อาศัยโรงอาหารของโรงเรียนลำปลายมาศผดุงวิทยาเป็นสถานที่เรียน  ต่อมาในปี 2501  ได้รับงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียน ณ ที่โนนดินแดง  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุตั้งแต่ปรการศึกษา 2502  อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เดิมมี 6 ห้องเรียน  ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ห้องเรียน  จำนวน 30,000 บาท  แต่ชั้นล่างไม่มีฝากั้น  นางบุหงา พุทธรักษา  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จึงได้กั้นชั้นล่างให้เป็นห้องเรียน

             ♦  ปีการศึกษา 2503  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ 2

             ♦  ปีการศึกษา 2507  ผู้ปกครองร่วมกันบริจาคเงินเพิ่มเติมชั้นบนอีก 1 ห้อง  จำนวน 25,000 บาท

             ♦  ปีการศึกษา 2517  ได้จัดชั้นเรียน 10-8-8 จำนวน 26 ห้องเรียน  อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมคับแคบไม่เพียงพอ จึงได้ขอยืมอาคารโรงเรียนบ้านลำปลายมาศจำนวน 7 ห้องเรียน  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเรียนอาคารดังกล่าว

                  วันที่ 9 กรกฎาคม 2517  เนื่องจากโรงเรียนเดิมคับแคบ  จึงได้ที่ราชพัสดุบริเวณทิศเหนือของอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู  เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียนตามคำสั่งอำเภอลำปลายมาศ

              ♦  วันที่ 9 กรกฎาคม 2518  นายวุฒินันท์ พงษ์อารยะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค  ได้รับงบประมาณจำนวน 2,080,000 บาท  ดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนร่วมก่อสร้าง

                 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2518  ได้ย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝากเรียนที่โรงเรียนบ้านลำปลายมาศมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่

             ♦  ปีการศึกษา 2520  กราสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียนห้องละ 45 คน  โดยจัดห้องเรียน 12-12-12/2-0  รวมเป็น 38 ห้องเรียน

                คำสั่งกรมสามัญที่ 3851/2521 เรื่องแต่งตั้ง นายน้อม เรืองไพศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ เลขที่ ค 5271(บ)  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2521

                 ต่อมา นายน้อม เรื่องไพศาล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2524

                 คำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 2534/2525  แต่งตั้ง นายสุพิชญ์ พิชญากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2524

             ♦  ปีการศึกษา 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ  แต่ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2525  ตามคำสั่งที่ 4782/2527 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2527

             ♦  ปีการศึกษา 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายดำรง กรเกศกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ และคำสั่งแต่งตั้ง นายดำรง กรเกศกมล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2536 ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 5540/2537 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2537

             ♦  ปีการศึกษา 2543  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2543  นายเปี่ยม ศรีมิตรานนท์ ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ จนเกษียณอายุราชการในปี 2550

             ♦  ปีการศึกษา 2544  จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าปีการศึกษา 2545  เริ่มก่อสร้างโรงอาหาร

             ♦  ปีการศึกษา 2550  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 นายชำนาญ บุญวงศ์ ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ  จนถึงปีการศึกษา 2558

             ♦  ปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558  นายไพศาล สังกะเพศ  ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ จนถึงปัจจุบัน

เนื้อที่

             แปลงที่ 1        เนื้อที่ 14 ไร่ 39.6 ตารางวา  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนหลังเก่า  ปัจจุบันปรับปรุงเป็นบ้านพักครู
             แปลงที่ 2        เนื้อที่ 49 ไร่ 17 ตารางวา  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน
             แปลงที่ 3        เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา  อยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนลำปลายมาศ
                                  ตรงข้ามทางรถไฟใกล้หมู่บ้านหนองปลามัน

ขนาดของสถานศึกษา-แผนชั้นเรียน

             โรงเรียนลำปลายมาศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ
             เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
             มีแผนชั้นเรียนเป็น 10/10/12/12/13/13
             ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งหมด 2,588 คน

Scroll to Top